AED | Advance Energy Development.Co,Ltd.

Sathornthani-07

ภาพรวมองค์กร

บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (AED) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีการจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบโดยทีมผุ้เชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงาน ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 20 ปีในด้านวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง การบริหารโครงการ รวมไปถึงการบริหารการดำเนินงานและซ่อมบำรุง การก่อตั้ง AED มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดธุรกิจพลังงานทดแทนซึ่งกำลังเติบโตอย่างกว้างขวางในประเทศไทยและทั่วโลก

EPC วิศวกรรมจัดหาและก่อสร้าง EPC (วิศวกรรมจัดหาและก่อสร้าง) เป็นรูปแบบของการจัดทำสัญญาภายในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ภายใต้สัญญา EPC ผู้รับเหมาออกแบบติดตั้งจัดหาวัสดุที่จำเป็นและสร้างโครงการไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการรับเหมาช่วงเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ในบางกรณีผู้รับเหมามีความเสี่ยงโครงการสำหรับตารางเวลาเช่นเดียวกับงบประมาณในการตอบแทนสำหรับราคาคงที่เรียกว่าเงินก้อนหรือ LSTK ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการทำงานที่ตกลงกันไว้ สำหรับสัญญา EPC เหตุผลที่ว่ารวมถึง: